Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania pod nazwą „Zakup wraz z dostawą gorących posiłków” została wybrana oferta złożona przez firmę Catering Ok, Maciej Sałek, ul. Chrobrego 39, 26-600 Radom. Cena brutto posiłku wynosi 5,24 zł za sztukę. Termin realizacji zamówienia od 16.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
Warunkiem korzystania z pomocy w formie posiłków dla dzieci w szkole w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” od miesiąca września 2019 roku jest złożenie wniosku wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się poniżej.

W gminie Magnuszew nieodpłatna pomoc w zakresie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł. Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o zgłaszanie się do GOPS w Magnuszewie (budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 12) celem złożenia wniosku wraz z następującymi dokumentami:
1. nakaz płatniczy podatku rolnego za 2019 r.,
2. dowód opłaty składek KRUS za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
3. dowód otrzymania renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzja przyznająca świadczenie (w przypadku osób pobierających wymienione świadczenia),
4. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób zatrudnionych),
5. dowód otrzymania alimentów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku oraz wyro sądowy zasądzający alimenty,
6. orzeczenie o grupie inwalidzkiej lub niepełnosprawności (w przypadku osoby niepełnosprawnej w rodzinie),
7. zaświadczenie lekarskie dokumentujące długotrwałą chorobę (jeśli taka występuje),
8. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez osoby uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych i szkół wyższych,
9. w przypadku osób prowadzacych działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przpisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenie podatnika o okresie prowadzenia działalności gospodarczej w roku poprzednim,
10. w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w ZUS oraz oświadczenie osoby o wysokości dochodu