KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH

INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH
ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R.
Szanowni Nauczyciele / Rodzice / Uczniowie !

  1. Nauczyciele kontaktują się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną i stronę szkoły, przekazując informacje dotyczące realizacji treści zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem planu zajęć, a na etapie edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami tych uczniów.
  2. Kontakt i konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywa się przez komunikację elektroniczną z uwzględnieniem możliwości technicznych sprzętu i łączy internetowych uczniów i nauczycieli lub telefonicznie, a także przez komunikatory społeczne: Messenger lub WhatsApp
  3. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców przesyłają wykonane prace do oceny nauczycielowi również droga elektroniczną, a na etapie edukacji wczesnoszkolnej (jeśli to możliwe) w postaci: zdjęć, nagrań głosowych lub nagrań video.
  4. Rodzice uczniów klas I – III korzystają z porad i propozycji nauczycieli. Nie unikają kontaktów z nimi. Pytają o wszystko i dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.
  5. Nauka na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela.
  6. Ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
  7. Od dnia 25 marca należy zapisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych w zeszytach przedmiotowych.
  8.  Należy brać pod uwagę równomierne obciążenie ucznia zajęciami, zakresem materiału oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów..
  9. Wychowawca odnotowuje obecność ucznia na podstawie przesyłanej codziennie informacji zwrotnej od rodzica drogą elektroniczną lub smsem.
  10. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu zobowiązani są do poinformowania wychowawcy klasy o niemożności odczytania informacji zamieszczonych na stronie szkoły dotyczących realizacji materiału nauczania. Wówczas wychowawca przygotowuje tygodniowy pakiet materiałów do realizacji podstawy programowej danej klasy i zostawia go do odebrania w szkole w godz. 9.00-13.00. w każdy poniedziałek.

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły