Ważne informacje!

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszyscy uczniowie SP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach   zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli za pośrednictwem strony internetowej szkoły, poczty e-mail i  skype .

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych będą otrzymywać informacje w dotychczasowej formie:

  •  oddział „O” –  za pośrednictwem strony internetowej;
  • oddział przedszkolny –  za pośrednictwem zamkniętej grupy „Przedszkolaki z Przydworzyc” na facebooku.