INFORMACJE ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R. AKTULAIZACJA

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz potrzebą zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przypominam, że
od 25 marca  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
Szkoła Podstawowa w Przydworzycach
rozpoczęła realizację podstawy programowej w nauczaniu zdalnym.

Nauczyciele systematycznie z dnia na dzień i bez pośpiechu zapoznają Was (drodzy uczniowie) z nowymi tematami zajęć zgodnie z tygodniowym planem nauczania.
Odbywa się to z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.
1.Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców przesyłają drogą elektroniczną odrobione prace domowe(w postaci plików, skanów, zdjęć, itp.) a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.
2. Nauczyciele na bieżąco informują , co i w jakiej formie należy przesłać do oceny i podają termin oddania pracy.
3.Również informacje o ewentualnych sprawdzianach czy testach do wykonania będą przekazywane na bieżąco przez nauczycieli.
4. Nauczyciele będą oceniać pracę uczniów, ale dostosują sposób oceny do nietypowych warunków, aby nie budzić niepokoju.
5. Termin konsultacji z nauczycielami w godzinach pracy nauczyciela, kontakt mailowy bez ograniczeń czasowych.
6. Od dnia 25 marca należy zapisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych w zeszytach przedmiotowych( nie dotyczy wych.fiz. ).
7. Wychowawca odnotowuje obecność ucznia na podstawie przesłanej codziennie informacji zwrotnej od rodzica drogą elektroniczną lub smsem.
W związku z realizacją podstawy programowej w nauczaniu zdalnym :
-zajęcia biblioteki,
– zajęcia wyrównawcze w klasach II-III oraz V-VIII,
– koła zainteresowań w klasach II-III oraz V-VIII
-zajęcia rewalidacji ,
-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach I-VIII zostają zawieszone.

Małgorzata Wojtak- Dyrektor Szkoły