PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID -19

Zwracam się z prośbą do Rodziców i ich dzieci o zapoznanie się z
Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.
Rodzice dzieci korzystających z placówki zobowiązani są do wypełnienia i podpisania
Oświadczenia Rodziców/opiekunów prawnych – załącznik nr 2 oraz Procedur przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki.
Dokumenty te należy dostarczyć podczas pierwszego dnia obecności w placówce.
Druk Oświadczeń i Procedur dostępny do samodzielnego wydruku na stronie internetowej szkoły lub w wersji papierowej w placówce.

Dyrektor SP w Przydworzycach
Małgorzata Wojtak

ZAŁĄCZNIKI

Procedura COVID-19
Wykaz telefonów alarmowych
Procedury- biblioteka i konsultacje
Potwierdzenie woli – konsultacje 
Oświadczenie rodzica i procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki
Oświadczenie pracownika
Rejestr osób nie będących pracownikami szkoły 
Rejestr i pomiar temperatury pracowników szkoły 
Zgoda pracownika na pomiar temperatury
Procedura mycia i dezynfekcji zabawek