Kontynuacja zdalnego nauczania

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Opiekunowie Dzieci!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
ograniczenie w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020 r.
W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej
we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-VIII,
będzie to kształcenie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
na dotychczasowych zasadach.
Zgodnie z wolą wszystkich rodziców uczniów klas I-III.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Wojtak