Startuj z nami| Dodaj do ulubionych     

 
    KOŁO MŁODYCH EKOLOGÓW
 

Koło ekologiczne działa w naszej szkole od marca 2009r. i realizuje program p.t.: "Przyroda uczy najpiękniej".

Są to zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VI. Treści programowe zostały tak dobrane, aby zajęcia w dużej części mogły być prowadzone w środowisku naturalnym, przy wykorzystaniu dostępnych obiektów przyrodniczych. Bezpośrednia styczność z przyrodą wyzwala bowiem wrażliwość na piękno i potrzebę jej ochrony. Najlepiej wyposażona pracownia i lekcje w niej nigdy nie zastąpią żywego kontaktu z przyrodą.

Oprócz zajęć wyjazdowych spotykamy się raz w tygodniu, po lekcjach, by realizować następujące treści programowe:

  • Zagrożenia ekologiczne, ich przyczyny i skutki;

  • Formy ochrony przyrody;

  • Rolnictwo ekologiczne (zdrowa wieś produkuje zdrową żywność);

  • Życie w zgodzie z naturą;

  • Ochrona Ziemi przed zgubnym wpływem rozwoju cywilizacji.

Uczniowie najbardziej angażują się w rozwiązywanie testów ekologicznych i krzyżówek. Pracują w grupach, sympatycznie ze sobą rywalizują, a po wyczerpujących łamigłówkach chętnie śpiewają piosenki o tematyce ekologicznej. Wyjazdy i piosenki sprawiają, że dzieci uczą się niepostrzeżenie. Na zajęciach koła uczniowie przygotowują również akademie i imprezy ekologiczne.

opiekun koła: Bożena Witkowska


BARDZO NAM BLISKA - OCHRONA ŚRODOWISKA
15 grudnia 2009 r.

Corocznie Zarząd Powiatu Kozienickiego ogłasza konkurs związany z edukacją ekologiczną na zorganizowanie imprez, wystaw, kampanii edukacyjnych i porządkowych. W naszej szkole odbyła się, dzięki wsparciu finansowemu z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - impreza ekologiczna pod hasłem "Żyjmy ekologicznie". Celem tej imprezy było promowanie ekologicznego stylu życia, jak również uświadomienie dzieciom zagrożeń dla Ziemi, wynikających z działalności człowieka. W imprezie wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich rodzice i zaproszeni goście.
Na program uroczystości złożyły się:
- konkurs wiedzy ekologiczno - przyrodniczej;
- konkurs na wykonanie torby ekologicznej;
- między klasowy konkurs na wyłonienie najlepszego pomysłodawcy, promującego ekologiczny styl życia; towarzyszyły mu wystawy i stoiska, gdzie poszczególne klasy prezentowały swoje pomysły, jak żyć bardziej ekologicznie, czyli w zgodzie z naturą, nie szkodząc środowisku i sobie nawzajem;
- piosenki o tematyce ekologicznej, uwrażliwiające na piękno otaczającej nas przyrody.
Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii, zaprezentowali również wysoki poziom umiejętności plastycznych i wokalnych.
W prezentacjach promujących ekologiczny styl życia prześcigali się w pomysłach. Piękne, kolorowe stoiska obfitowały w bogactwo smacznego jadła. Inne wystawy zachwycały różnorodnością wytworów plastycznych, tym bardziej, że był to twórczy recykling, czyli ze starego coś nowego lub coś z niczego.
Za ogromny wkład pracy wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.
Ucząc się przez zabawę uczniowie zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności. Zwieńczeniem uroczystości była degustacja zdrowej żywności i słodki poczęstunek.

opiekun koła: Bożena Witkowska

    

<<zobacz więcej>>


WARSZTATY PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNE
1 grudnia 2009 r.

W naszej wędrówce ekologicznej powróciliśmy do miejsca, gdzie rozpoczęliśmy naszą przygodę z ekologią, czyli do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Tam odbyły się warsztaty przyrodniczo - ekologiczne, których celem było wprowadzenie do botaniki - budowa komórek roślinnych.
W ramach zaję
ć dzieci samodzielnie wykonywały preparaty z materiału roślinnego, a następnie oglądały je pod mikroskopem i na monitorze telewizora. Każde dziecko wykonywało inny preparat. Dodatkowym zadaniem było wykonanie rysunku spod mikroskopu.
Szczegółowo omówiona została budowa aparatu szparkowego roślin i jego rola w procesie fotosyntezy. Przy okazji rozwinęła się dyskusja na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na intensywnoś
ć przebiegu procesu fotosyntezy, a tym samym na wzrost i rozwój roślin.
Podczas tych zajęć, na podstawie skali porostowej, uczniowie ocenili stan zanieczyszczenia powietrza związkami siarki w swoim miejscu zamieszkania. Odczytany wynik nie napawał optymizmem. Wszyscy doszliśmy do wniosku, że to "zasługa" bliskości elektrowni Kozienice, która zapewne emituje do atmosfery dwutlenek siarki.
Po zajęciach w sali lekcyjnej wyszliśmy na zajęcia terenowe do ogrodu, gdzie przypomnieliśmy sobie kolekcję roślin iglastych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Mając na uwadze czwartoklasistów, którzy byli tu po raz pierwszy, udaliśmy się do szklarni, gdzie uczniowie poznali rośliny ciepłego klimatu, a w części pustynnej kaktusy i inne sukulenty.
Warsztaty prowadzone były przez bardzo doświadczonego edukatora, opierały się na metodach aktywnych co sprawiło, że uczniowie bardzo zaangażowali się w cały proces edukacyjny. Tego typu zajęcia na pewno zaowocują zwiększeniem świadomości przyrodniczo - ekologicznej naszych "młodych ekologów".

opiekun koła: Bożena Witkowska

    

<<zobacz więcej>>


W WARSZAWSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM
7 listopada 2009 r.
W ramach zajęć pozalekcyjnych z ekologii wyruszyliśmy tym razem do ogrodu zoologicznego w Warszawie. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia dla licznych gatunków zwierząt niesie ze sobą postęp cywilizacji. W trakcie zwiedzania ogrodu uczniowie dowiedzieli się o roli ogrodów zoologicznych w ratowaniu i zachowaniu rzadkich i ginących gatunków. Niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczyły zwierzęta z różnych kontynentów na żywo. Do tej pory musiały zadowolić się ilustracjami w książce i atlasie, czy też oglądać je na ekranie telewizora. Wizyta w ZOO dostarczyła wszystkim mnóstwo wrażeń. Szczególnie zafascynowała nas hala wolnych lotów.

opiekun koła: Bożena Witkowska<< wirtualna podróż po ZOO>> 


W KOZIENICKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
12 października 2009 r.

Młodzi ekolodzy wybrali się tym razem do Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby. Teren ten jest doskonałym miejscem do prowadzenia edukacji ekologicznej. Umożliwiają to: Izba Dydaktyczno-Muzealna Puszczy Kozienickiej w Augustowie i ścieżki dydaktyczne.
W izbie poznaliśmy walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe Puszczy Kozienickiej.
W części muzealnej zapoznaliśmy się z historią leśnictwa, osadnictwa, bartnictwa i łowiectwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się okazy zwierząt występujących na terenie Puszczy Kozienickiej, jak również wystawa dawnego konnego sprzętu leśnego oraz wagoniki zlikwidowanej kolejki leśnej, służącej do wywozu drewna.
Po zajęciach w izbie udaliśmy się do rezerwatu przyrody "Źródło Królewskie".
Podążając ścieżką przyrodniczo-leśną , pod fachowym okiem przewodnika, poznawaliśmy różne zbiorowiska roślinne Puszczy Kozienickiej. W drzewostanach sosnowych widzieliśmy liczne drzewa ze starymi spałami sprzed kilkunastu lat. Z tych drzew pozyskiwano żywicę. Po drodze piliśmy wodę z "Królewskiego Źródła". Z tego źródła pijał wodę sam król Władysław Jagiełło, stąd też jego nazwa. Z bliska przyglądaliśmy się proekologicznym działaniom leśników, mającym na celu naturalną ochronę lasu przed chorobami i szkodnikami. Pozostawione stare, dziuplaste drzewa, często już martwe, są miejscem życia wielu pożytecznych i rzadkich zwierząt. W lasach rozwiesza się bardzo dużo budek lęgowych dla ptaków, schronów dla nietoperzy, a mrowiska otacza się specjalną opieką. Zajęcia na terenie Puszczy Kozienickiej dostarczyły nam cennej wiedzy bardzo pomocnej przy realizacji naszego programu ekologicznego p.t. "Przyroda uczy najpiękniej".

opiekun koła: Bożena Witkowska

<<zobacz więcej>>


W ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM
19 września 2009 r.

Kolejnym etapem w edukacji ekologicznej uczniów naszej szkoły były zajęcia terenowe w Górach Świętokrzyskich. Zajęcia prowadzone były z udziałem przewodnika z PTTK Kielce. W trakcie zajęć uczniowie poznali budowę geologiczną Gór Świętokrzyskich, odwiedzili "Kadzielnię" (rezerwat przyrody nieożywionej), a następnie udali się do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Podczas pieszej wędrówki szlakiem Huty Szklanej przewodnik w przystępny sposób przekazał uczniom rzetelną wiedzę o środowisku i prawach, jakie obowiązują na obszarach chronionych. Największą atrakcją tego miejsca była galeria widokowa na gołoborzu. Wędrówkę tym szlakiem zakończyliśmy w zabytkowym klasztorze na Świętym Krzyżu. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Na symbolicznym cmentarzu każda męczeńska polska wieś ma mieć swój krzyż. Dotychczas upamiętniono krzyżami 230 wsi, w tym m.in. wsie spacyfikowane w 1940r. w czasie akcji przeciw oddziałowi majora "Hubala".

opiekun koła: Bożena Witkowska

<<zobacz więcej>>"W KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM"
30 maja 2009r.
 


<< więcej o parku>> 

Tym razem starsi uczniowie kontynuowali realizację programu z edukacji ekologicznej na zajęciach terenowych w Kampinosie.
Edukacją ekologiczno - przyrodniczą dzieci zajęli się pracownicy Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy koło Kampinosu. Po zajęciach w muzeum uczniowie wraz z opiekunami udali się na ścieżkę dydaktyczną, poznając w ten sposób zbiorowiska roślinne Puszczy Kampinoskiej, zabytki architektury i miejsca pamięci narodowej.

 opiekun koła: Bożena Witkowska

 


<< zobacz więcej>>


"W OGRODZIE BOTANICZNYM"
16 maja 2009r.
 

Zgodnie z założeniami programu ekologicznego "Przyroda uczy najpiękniej", w ramach zajęć pozalekcyjnych, nasi młodzi ekolodzy wyruszyli na zajęcia terenowe do Powsina. W ogrodzie Polskiej Akademii Nauk uczestniczyli w zajęciach prowadzonych pod fachowym okiem przewodnika. Poznali kolekcję roślin objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz rośliny zagrożone wyginięciem.
Największą atrakcją była niewątpliwie w pełni kwitnąca kolekcja azalii i różaneczników. Dzieci były pod wrażeniem różnorodności barw ich kwiatostanów oraz pięknego zapachu unoszącego się w powietrzu. Podziwiały roślinność górską, porastającą trzy specjalnie usypane wzniesienia, odpowiadające Tatrom, Pieninom i Bieszczadom.  W szklarniach uczniowie poznali rośliny ciepłego klimatu, a w części pustynnej kaktusy i inne sukulenty.
Tego typu zajęcia uczą obcowania z przyrodą, uwrażliwiają na jej piękno, kształtują umiejętność obserwacji.

 opiekun koła: Bożena Witkowska" ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI"
 22 kwietnia 2009r.
 

W ramach Poakcesyjnego Programu Integracji Społecznej działa w naszej szkole Koło Ekologiczne. Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie klas starszych przygotowali "ekologiczną" wersję bajki o "Czerwonym Kapturku". W zabawny i atrakcyjny, nie tylko dla młodszych widzów, sposób przybliżyli uczestnikom uroczystości potrzebę ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Impreza ta dostarczyła wszystkim dużo radości, przyjemnych wrażeń i przeżyć oraz wiedzy na temat koniczności segregowania odpadów.

opiekun koła: Bożena Witkowska

 

<< zobacz więcej >>

 
     
     
© 2003-10 Szkoła Podstawowa w Przydworzycach               Webmaster: Małgorzata Majewska