LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO
9 – GODZINNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane zobowiązani są do przesłania Potwierdzenia woli przyjęcia (z załącznika) do dnia 25.04.2020r. na adres: psp@przydworzyce.net

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Przydworzycach
na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej …

Komunikat o wynikach rekrutacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala” w Przydworzycach
informuje, o wynikach postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2020/2021.

Komisja Rekrutacyjna postanawia,
że na 
rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej
oraz dwóch oddziałów przedszkolnych zostają przyjęte
wszystkie zgłoszone dzieci.

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

INFORMACJE ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R. AKTULAIZACJA

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz potrzebą zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przypominam, że
od 25 marca  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
Szkoła Podstawowa w Przydworzycach
rozpoczęła realizację podstawy programowej w nauczaniu zdalnym.

Nauczyciele systematycznie z dnia na dzień i bez pośpiechu zapoznają Was (drodzy uczniowie) z nowymi tematami zajęć zgodnie z tygodniowym planem nauczania.
Odbywa się to z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.
1.Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców przesyłają drogą elektroniczną odrobione prace domowe(w postaci plików, skanów, zdjęć, itp.) a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.
2. Nauczyciele na bieżąco informują , co i w jakiej formie należy przesłać do oceny i podają termin oddania pracy.
3.Również informacje o ewentualnych sprawdzianach czy testach do wykonania będą przekazywane na bieżąco przez nauczycieli.
4. Nauczyciele będą oceniać pracę uczniów, ale dostosują sposób oceny do nietypowych warunków, aby nie budzić niepokoju.
5. Termin konsultacji z nauczycielami w godzinach pracy nauczyciela, kontakt mailowy bez ograniczeń czasowych.
6. Od dnia 25 marca należy zapisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych w zeszytach przedmiotowych( nie dotyczy wych.fiz. ).
7. Wychowawca odnotowuje obecność ucznia na podstawie przesłanej codziennie informacji zwrotnej od rodzica drogą elektroniczną lub smsem.
W związku z realizacją podstawy programowej w nauczaniu zdalnym :
-zajęcia biblioteki,
– zajęcia wyrównawcze w klasach II-III oraz V-VIII,
– koła zainteresowań w klasach II-III oraz V-VIII
-zajęcia rewalidacji ,
-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasach I-VIII zostają zawieszone.

Małgorzata Wojtak- Dyrektor Szkoły

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.


Czytaj więcej …

Ważne informacje!

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wszyscy uczniowie SP im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Przydworzycach   zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli za pośrednictwem strony internetowej szkoły, poczty e-mail i  skype .

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych będą otrzymywać informacje w dotychczasowej formie:

 •  oddział „O” –  za pośrednictwem strony internetowej;
 • oddział przedszkolny –  za pośrednictwem zamkniętej grupy „Przedszkolaki z Przydworzyc” na facebooku.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH

INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYDWORZYCACH
ODNOŚNIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ OD 25 MARCA 2020R.
Szanowni Nauczyciele / Rodzice / Uczniowie !

 1. Nauczyciele kontaktują się z uczniami poprzez pocztę elektroniczną i stronę szkoły, przekazując informacje dotyczące realizacji treści zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem planu zajęć, a na etapie edukacji wczesnoszkolnej z rodzicami tych uczniów.
 2. Kontakt i konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywa się przez komunikację elektroniczną z uwzględnieniem możliwości technicznych sprzętu i łączy internetowych uczniów i nauczycieli lub telefonicznie, a także przez komunikatory społeczne: Messenger lub WhatsApp
 3. Uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców przesyłają wykonane prace do oceny nauczycielowi również droga elektroniczną, a na etapie edukacji wczesnoszkolnej (jeśli to możliwe) w postaci: zdjęć, nagrań głosowych lub nagrań video.
 4. Rodzice uczniów klas I – III korzystają z porad i propozycji nauczycieli. Nie unikają kontaktów z nimi. Pytają o wszystko i dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.
 5. Nauka na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 6. Ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 7. Od dnia 25 marca należy zapisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych w zeszytach przedmiotowych.
 8.  Należy brać pod uwagę równomierne obciążenie ucznia zajęciami, zakresem materiału oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów..
 9. Wychowawca odnotowuje obecność ucznia na podstawie przesyłanej codziennie informacji zwrotnej od rodzica drogą elektroniczną lub smsem.
 10. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu zobowiązani są do poinformowania wychowawcy klasy o niemożności odczytania informacji zamieszczonych na stronie szkoły dotyczących realizacji materiału nauczania. Wówczas wychowawca przygotowuje tygodniowy pakiet materiałów do realizacji podstawy programowej danej klasy i zostawia go do odebrania w szkole w godz. 9.00-13.00. w każdy poniedziałek.

Małgorzata Wojtak – dyrektor szkoły

Rekrutacja

Ważne informacje

Z uwagi na bezpieczeństwo od dnia 16 marca wszystkie szkoły i placówki oświatowe zostały zamknięte.
Rekrutacja do naszych oddziałów przeszklonych i klas I nadal trwa.

Kartę zapisu dziecka należy pobrać tu ->  http://przydworzyce.net/?page_id=27
Wypełniony wniosek należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres mailowy szkoły psp@przydworzyce.net do dnia 31 marca 2020r.